2021/03/25

Keyware publiceert transacties met verbonden partijen - voorwetenschap

Keyware Technologies sluit overeenkomst ter remediëring van bepaalde verrichtingen met Big Friend NV en met haar verbonden personen

Zaventem (België) – Keyware Technologies heeft op 25 maart 2021 een overeenkomst gesloten met Big Friend NV (CEO van Keyware Technologies en lid van de raad van bestuur) en met haar verbonden personen.

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening over boekjaar 2020 zijn vragen gerezen over de gehanteerde werkwijze en/of de marktconformiteit van bepaalde verrichtingen tussen de Keyware Technologies groep enerzijds en Big Friend NV (en haar verbonden personen) anderzijds. Keyware Technologies heeft daarop een onafhankelijke derde gelast met het uitvoeren van een forensic audit.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft Keyware Technologies op 25 maart 2021 een overeenkomst gesloten met Big Friend NV (en met haar verbonden personen). Daarin wordt een niet-gedocumenteerde rekening-courantrelatie beëindigd, worden bepaalde relaties bijgesteld teneinde het marktconform karakter ervan te verzekeren en werd tot terugbetaling besloten van een aantal verrichtingen waarvoor geen afdoende verantwoordingsstukken voorliggen. De overeenkomst werd gesloten op eensluidend advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van Keyware Technologies.

Voor verdere informatie over deze overeenkomst wordt verwezen naar de openbare aankondiging in overeenstemming met artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die beschikbaar is op de website en als bijlage aan dit persbericht is gehecht.

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met de heer Guido Van der Schueren.


Keyware_PB Verbonden partijen_maart 2021